2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması

2022 Yılı Mali Tatil Uygulaması

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile getirilen “mali tatil”, 1 Temmuz ila 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar, Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No:1) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yayımlanan “5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ”de yer almıştır.

Söz konusu mevzuata göre mali tatil süresince vergi mükellefiyetinden doğan bazı yükümlülükler ile sigorta bildirimlerinin yerine getirilmesi ve meslek mensuplarının yapması gereken görevler kolaylaştırılmıştır. Bu doğrultuda aşağıda açıklanacağı üzere mali tatil sürecinin uygulanma şekli ve kapsamı kısaca şöyledir.

  • VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASINDAN DOĞAN MÜKELLEFİYETLER:
  • Beyanname Verme Ve Ödeme İle İlgi Düzenlemeler:

– Beyana dayanan ve beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerde ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamaktadır. Buna göre beyan süresi 1-20 Temmuz 2022 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2022 Çarşamba bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2022 Perşembe günü mesai saati bitimi olacaktır.

– Muhtasar ve prim hizmet beyannameleri, kdv beyannameleri, damga vergisi beyannamesinin verilme süresi mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 günlük sürenin dışına çıkarıldığından, mali tatil uygulaması söz konusu beyannamelerin beyan ve ödeme sürelerinde bir değişiklik olamamıştır. Buna göre beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2022 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2022 Pazartesi, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2022 Salı günü mesai saati bitimi olacaktır.

– Haziran 2022 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi de 1 Ağustos 2022 Pazartesi günüdür.

– Özel Tüketim Vergisi beyannamesi,  Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi beyannamesi, • Özel İletişim Vergisi beyannamesi, Şans Oyunları Vergisi beyannamesi, Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Tarh ve/veya Tahsil Edilen Vergi, Resim ve Harçlar beyannamelerine İlişkin ödeme sürelerinin mali tatil kapsamında değildir.

2-Sürelerin Uzaması ile İlgili Düzenlemeler:

– İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyata ilişkin olup vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi ile bu tarhiyatlara karşı uzlaşma talep etme veya ceza indirim talep süresi ve vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlığınca veya vergi dairelerince devamlı bilgi verme çerçevesinde istenecek bilgilerin verilmesine ilişkin süre mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılmaktadır.

– Diğer yandan mali tatil süresinin sonu beklenmeden beyannamelerin verilmesi, tarh edilen vergi ve kesilen cezalara karşı mali tatil süresi içinde de uzlaşma veya cezada indirim talebinde bulunabilmesi mümkündür.

3- İşlemeyen Süreler ile İlgili Düzenlemeler:

Muhasebe Kayıt Süreleri

Bildirim Süreleri: Vergi Usul Kanununun 153 ila 170’inci maddeleri arasında düzenlenmiş ve Kanunun 168’inci maddesinde yer alan “Bildirim Süreleri” mali tatil süresince işlemez.

Dava Açma Süreleri: İkmalen, re’sen veya idarece yapılmış olan tarhiyatlara karşı mükelleflerin dava açma süresi, tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gündür. Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde süre, mali tatil süresince işlemeyecektir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102’nci maddesi uyarınca her yıl 20 Temmuz-31 Ağustos arasında Adli Tatil olup, yeni adli yıl 1 Eylül’de başlamakta olup, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 8/3’üncü maddesine göre Bu Kanun’da yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren 7 gün uzamış sayılmaktadır.

4- Defter ve Belge İbrazı ve Vergi İncelemesi ile İlgili Düzenlemeler:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (4) numaralı fıkrasına göre, mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, malî tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.

5 Belge İsteme ve Tebligat İşlemleri ile İlgili Düzenlemeler:

5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrasına göre, tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, malî tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

6- Mali Tatilin Sona Erdiği Günü İzleyen Beş Gün İçinde Biten Kanuni ve İdari Süreler:

6661 sayılı Kanun ile 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, malî tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. Buna göre, 2022 yılında mali tatilin sona erdiği günü izleyen beşinci gün (21 ila 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında) biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitimi olan 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermektedir.

B- SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER:

  • Mali Tatil Kapsamına Giren İş Ve İşlemler:

– 506 / 5510 sayılı Kanun kapsamında Mali Tatil Kapsamına Giren Beyan, Bildirim ve Ödemeler:

İşyeri bildirgesi, Sigortalı işe giriş bildirgesi, Aylık prim ve hizmet belgesi, İdari para cezasına itiraz ve ödemesi, Prim ödemesi, Resen hesaplanan prim borcuna itiraz, Asgari işçilik uygulamasından kaynaklanan borcun kabulüne dair taahhütname verilmesi, Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca belirlenen orana itiraz, Prim borçlarının ertelenmesi talebi, Tespit edilen işkolu kodu ile iş kazası ve meslek hastalıkları prim oranına itiraz

– 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalıların mali tatil kapsamına giren iş ve işlemleri:

Giriş bildirgesi, Sigortalılığın sona ermesinin bildirilmesi,  Askerlik borçlanması bedelinin ödenmesi, İdari para cezası, İsteğe bağlı borçlanma talebi

– 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri:

İşten ayrılma bildirgesi, İdari para cezası

– 4857 Sy İş Kanunu tabi işverenlerin mali tatil kapsamına giren beyan, bildirim ve ödemeleri:

Tebliğ edilen İPC son günü, iş müfettişleri tarafından istenen bilgilerin son günü

  • Mali Tatil Kapsamına Girmeyen İş ve İşlemler:

– 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

– İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

– İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

– E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

– Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

– 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

– 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.


TEMMUZ 2022 DÖNEMİ MALİ TAKVİM ÇİZELGESİ
Beyanname/Bildirim Türü Tahakkuk/  Bildirim Süresi Ödeme Süresi
16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 13.07.2022 13.07.2022
16-30 Haziran 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 13.07.2022 13.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 25.07.2022 25.07.2022
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin) 26.07.2022 26.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi 18.07.2022 18.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.07.2022 20.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi 20.07.2022 20.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.07.2022 20.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.07.2022 20.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 20.07.2022 20.07.2022
1-15 Temmuz 2022 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi 26.07.2022 26.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı 27.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi 28.07.2022
YMM  Tam Tasdik Raporunun Verilmesi 31.07.2022
YMM Özel Amaçlı İstisna Raporunun Verilmesi 31.07.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1.08.2022 1.08.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) 1.08.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) 1.08.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1.08.2022 1.08.2022
Haziran 2022 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 1.08.2022 1.08.2022
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi 1.08.2022 1.08.2022
Nisan-Mayıs-Haziran 2022 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi 1.08.2022 1.08.2022
7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi 1.08.2022
7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi 1.08.2022
2021 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1.08.2022
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi 1.08.2022
2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 17.08.2022 17.08.2022
2022 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 17.08.2022 17.08.2022
Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 31.08.2022
Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Haziran 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi 30.09.2022
2021 Dönemi Ülke Bazlı Rapor (Ek-6) 2.01.2023

Yorum Yap