Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Torba Kanun Tasarısı Hakkındaki Düşüncelerimiz

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Torba Kanun Tasarısı Hakkındaki Düşüncelerimiz

26.Dönem Yasa Çalışmaları kapsamında, 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri çerçevesinde Ak Parti Hükümetinin Seçim taahhütlerini yerine getirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclis’ine Yasa Tasarısı sunmuştur.

Bu tasarı ile

1)193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67.Maddesi ve Geçici 68.Maddesindeki süreler,

2)3065 Sayılı KDV Kanunun Geçici 17.nci ve Geçici 23.ncü Maddelerindeki süreler,

3)5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Kanunun Geçici 4.ncü Maddesindeki süreler,

4)5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun Geçici 2.ncü Maddesindeki sürelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzatmayı,

5)3065 Sayılı KDV Kanunun Geçici 31.nci Maddesindeki sürelerini,

6)4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Kanunun Geçici 1.nci maddesindeki sürelerini 31.12.2017 tarihine kadar uzatılmasını içermektedir.

Madde 1-

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

– Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen kâr paylarının vergilendirilmesini düzenleyen geçici 67 nci maddesinin,
– Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalarda görev alan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde yirmi oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin geçici 68 inci maddesinin, uygulama sürelerinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 2-

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak girdilerin tecil ve terkin uygulaması kapsamında yurtiçinden temin edilebilmesine imkân veren geçici 17 nci maddesinin,
– Millî Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımları ile bunlara ilişkin yazılımların bağışı ve bağışı yapacak olanların bunları temininde katma değer vergisi istisnası uygulanmasına yönelik geçici 23 üncü maddesinin, uygulama sürelerinin 31/12/2020 tarihine kadar,

– 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurtiçi ya da yurtdışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dâhil) devir ve tesliminde katma değer vergisi istisnası öngören geçici 31 inci maddesinin, uygulama süresinin 31/12/2017 tarihine kadar, uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 3- 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurtiçi ya da yurtdışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılabilmesine izin veren düzenlemenin uygulama süresinin 31/12/2017 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Madde 4- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesine göre, hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hâkimi tarafından karar verilebilmektedir. ‒ 6 ‒ Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 11) 24/1/2013 tarihli ve 6411 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5275 sayılı Kanuna eklenen geçici 4 üncü maddede, 105/A maddesinde aranan altı ay açık ceza infaz kurumunda kalma şartının, 31/12/2015 tarihine kadar uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Maddeyle, 5275 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde değişiklik yapmak suretiyle altı ay açık ceza infaz kurumunda kalma şartının uygulanmama süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Madde 5- 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 2 nci maddesinde yer alan dernek veya vakıflarca elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmiş kira gelirleri ile menkul kıymet ve faiz gelirleri; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki atölye ve uygulama birimleri ile çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin gelirleri ve maddede sayılan bazı ajansların elde ettikleri gelirler nedeniyle iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacağına yönelik düzenlemenin uygulama süresinin 31/12/2020 tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

Bize göre, Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6.ncı Maddelerinde belirtilen Süre uzatım talepleri yerindedir. Ve Piyasaların beklentilerini cevap veren sektörde vergilemeyi ve vergi gelirlerinin kaynakta kesilmesi ilkesi ile uyumlu bir uygulamadır.

Ayrıca Emekli olup ta kendi işyeri veya şirket ortaklığı nedeniyle çalışanların maaşlarından kesilmesi gereken 4/b (Bağ-Kur) Destek Primleri 01.01.2016 tarihinden itibaren kesilmemesini öngören Yasa Tasarısı da Mesclistedir. Bize göre, bu yasa çalışması doğru olup, sadece Vergi Mükellefi olanlar değil, Emekli olup 4/a (SSK) kapsamında çalışan Emeklilerden de SGK Destek Primi alınmamasını öneriyoruz. Böylelikle Emeklilerin Kendi işi veya çalışması karşılığında her hangi bir kesintisi yapılmaması öngörülmeli, Anayasal bir hak olup, tüm emeklilere eşit muamele edilmiş olur.

Ayrıca Kendi nam ve hesabına tarımsal faliyette bulunan çiftçilerden Tarım Sigortalı olanların Tüccarlara teslim ettikleri zirai ürünler için Kaynakta Kesilen 4/b ( Çiftçi Bağ-kur ) Sigortalılıkları için ödenen % 1 Kesinti tutarları Sigortalının bilgileri sektörde tespit edilememesinden dolayı fazla ve yersiz ödenen bağ-kur primlerinin hak sahibi Çiftçilere nakit olarak iade edilmesini talep etmekteyiz. Böylelikle çiftçiler adına fazla ödenen Çiftçi Bağ-Kur’u kapsamındaki Kesintilerinin Çiftçilere geri ödenmesi sağlanmalıdır.

Aynı Kanun Tasarıları içerisinde yer alan 2016 Yılı başından itibaren Emekli Maaşlarında seyyanen 100 TL zam yapmayı öngören yasa tasarısı da Meclis’te olup, bu tutarın Her yıl Ocak Maaş zamlarına yılda 1 kes eklenmesi Emeklilerin Enflasyon karşısında korunmasına yardımcı olacaktır.

Bize göre, Asgari Ücretin 01.01.2016 tarihinden itibaren 1.300 TL Net olması taahhüdüne karşılık, işverenlerin SGK Maliyetlerini düşürülmesi için, SGK İşveren Kesinti oranının en az % 2 Puan düşürülmesi, Asgari Ücretin Tümüne denk gelen Asgari Geçim İndiriminin de aynı tutarda belirlenerek Kanun Maddesine eklenmesini öneririz.

Böylelikle 2016 Yılı Asgari Ücret artışından dolayı oluşan işverenlerin ve küçük orta ölçekli işletmelerin Maliyetleri nispeten azaltılmış olunur.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap