Özel Amaçlı Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Özel Amaçlı Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Özel Amaçlı Şirketlerin Bağımsız Denetimi

Şirketinizin ihtiyaçlarına uygun denetimin kapsamını birlikte belirleyelim. AG Audit Global olarak firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda çeşitli alanlarda Özel Amaçlı Şirketlerin Bağımsız Denetimi hizmeti sunuyoruz. Finansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, belirli finansal bilgilerin raporlanması gerektiğinde rapor kullanıcıları için özel amaçlı denetimler veya incelemeler yapmaktayız.

Özel amaçlı bağımsız denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında verdiğimiz hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Vergi beyannamesine ekli finansal tablolar kümesinin vergiye dayalı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetlenmesi,
  • İşletmenin alacaklılarına yönelik nakit akışı bilgileri için nakit tahsilatı ve nakit ödemeye dayalı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetlenmesi,
  • Düzenleyici kurumun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ilgili kurum tarafından belirlenen finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi,
  • Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetlenmesi,
  • Kira sözleşmelerinde belirtilen süreler içerisinde avm yönetimine ve/veya sahiplerine beyan edilen ciroya dayalı kira sözleşmesi imzalayan avm’de faaliyet gösteren kiracıların cirolarının doğruluk kontrollerinin yapılması,
  • Teşvik, destek ve finansman sağlayan kurumun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kurum tarafından belirlenen düzenlemelere uygunluğun denetlenmesi.

Bağımsız Denetim Nedir?

Bağımsız denetim, işletmenin yıllık finansal tablolarının ve diğer finansal verilerinin tablolar ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde etmek için uygulanır. Bağımsız denetim nedir sorusuna en uygun cevap, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması, bunların defter, kayıt ve belgeler üzerinde değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır.

Bağımsız Denetimin Amaçları Nelerdir?

Finansal tabloların bağımsız denetimi; Bağımsız denetçinin, finansal tabloların finansal raporlama standartlarına uygun olarak işletmenin finansal durumunu ve faaliyetlerinin sonucunu tüm maddi açılardan adil ve doğru bir şekilde sunup sunmadığı konusunda görüş bildirmesini sağlar.

Bağımsız Denetim İlkeleri Nelerdir?

Bağımsız denetçiler, kanıtların geçerliliğini sorgulayıcı bir yaklaşımla inceler ve kanıtların işletme yönetiminin beyanlarıyla ve diğer bilgi ve belgelerle çelişip çelişmediğini değerlendirir. Bağımsız denetimin maddi yanlışlığın onlar özgürdür makul bir güvence sağlamak için mali tabloların tasarımlar. Makul güvence, finansal tabloların bir bütün olarak kalite ve nicelik bakımından hatasız olduğu sonucuna varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanmasıdır.

Bağımsız Denetim Nasıl Gerçekleştirilir?

Bağımsız denetçi, yeterli bilgi ve sonuca ulaşmak için farklı bağımsız denetim teknikleri kullanır. Bağımsız denetim yönetmeliği kapsamında aşağıdaki teknikler uygulanmaktadır. Bağımsız denetim koşullarına uygun olarak bu teknikler de büyük bir titizlikle uygulanmalıdır.

Fiziki inceleme tekniği: Maddelerin varlığını doğrulamak için kullanılır. Stokların mevcudiyeti, maaşlı personelin mevcudiyeti ve işletme faaliyetleri fizik muayene kapsamında değerlendirilir.

Doğrulama tekniği: Bilgilerin veya mevcut koşulların doğrudan üçüncü taraflardan onaylanması sürecini kapsar.

Yeniden hesaplama tekniği: Belgelerin ve kayıtların matematiksel doğruluğunu kontrol etmeyi ifade eder. Bu teknik, faiz tahakkukları gibi farklı tahakkukların yanı sıra belirli muhasebe kayıtlarının özetlerini ve müşteriler tarafından yapılan hesaplamaların denetimini içerir.

Belge inceleme tekniği: Kağıt, elektronik veya diğer ortamlardaki belgelerin iç veya dış incelemesini ifade eder.

Bilgi toplama ve inceleme tekniği: Bilgili kişiler aracılığıyla iç ve dış finansal veya finansal olmayan bilgilerin elde edilmesi anlamına gelir. Diğer tekniklerle harmanlanan bu teknik, en doğru bilgiye ulaşmak için titizlikle uygulanmaktadır.

Analitik analiz tekniği: Analitik analiz teknikleriyle finansal veya finansal olmayan veriler içinde rasyonel ilişkilere dayalı adımlar izlenir. Bu teknik, karşılaştırma, oran analizi ve karşılıklı hesaplar arasında ilişki kurma gibi işlemleri içerir. Böylece bağımsız denetim raporu hazırlanır.

Kimin Bağımsız Denetime İhtiyacı Var?

  • Yeni Türk Ticaret Kanunu ile tüm sermaye şirketleri
  • Bankalar ve finansal özel kurumlar
  • Ortaklar
  • Kamu kurumları

Neden Bağımsız Denetim?

Kanun ve yönetmelikler standart işletmelere bağımsız denetim uygulamamaktadır. Ancak bağımsız denetim günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelmiştir. Şeffaf, anlaşılır ve net bilgi elde etmek için bağımsız denetim kullanılmalıdır. Şirket yönetimi, hissedarlar, çalışanlar, borç verenler ve yatırımcılar hakkında güvenilir bilgi edinmek için bağımsız denetimden yararlanabilir.

Bağımsız denetim, denetlenen firmaya, halka ve devlete avantaj sağlar. Yönetime doğru veri akışını sağlayan bağımsız denetim, finansal tabloların tahmin ve analizine de olanak sağlamaktadır. Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösteren bağımsız denetim, işletme yönetiminin ve çalışanların yanlış bilgilerin önüne geçmesini sağlar.

AG Audit Global ise, ulusal ve uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun raporlama yapabilmeniz için farklı sektörlerden uzmanlarla işbirliği içinde çalışmaktadır. Finansal tabloların denetimi ile günümüzün karmaşık iş ortamında daha değerli bir konuma sahip olabilirsiniz.

Yorum Yap