Şirketinizine Kasko Yaptırdınız Mı? Vergi Kaskosunu Yaptırmayı Unutmayın! Son Gün 25 Kasım 2016

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • Şirketinizine Kasko Yaptırdınız Mı? Vergi Kaskosunu Yaptırmayı Unutmayın! Son Gün 25 Kasım 2016

Bizler evimizi kasko yaptırırız, Arabamızı kasko yaptırırız. Hatta Kendimizi bile gider Hayat Sigortası yaptırırız. Ancak Şirketinizin Kaskosunu yaptırdınız mı ?

Çoğunuzdan “Böyle bir kasko türü var mı ?” diye söylendiğinizi duyar gibiyim. Sizleri daha fazla merak ettirmeyeyim. Böyle Bir sigorta Var; “MATRAH ARTIRIMI”

Matrah Artırımı önceki yıllarda birkaç kez çıktı. Ama 6736 Sayılı Alacakların Yapılandırılması ve Matrah Artırımı Yasası 19.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 31 EKİM 2016 tarihi itibari ile sona erecekti. Ancak Kanun kapsamındaki tüm başvuru sürelerini 25 KASIM 2016 tarihine kadar uzatıldı. Kanun kapsamında 25 KASIM 2016 günü mesai saati sonu kadar Vergi ve Sosyal Güvenlik Borçları başta olmak üzere bir çok Kamu Kurum ve Kuruluşuna olan borçların yapılandırılmasına ve borçların 6, 12 veya 18 taksitte ödenmesine olanak sağlamaktadır. Hatta borçlarının tamamını Peşin Ödemek isteyen mükelleflere Hesaplanacak Yapılandırma ÜFE oranı % 50 İndirimli uygulanarak Mükelleflerin borçlarını taksitler halinde değil peşin ödemeleri özendirilmektedir.

Bize göre, 6736 Sayılı Kanunda sayılan Vergi Türleri itibari ile özellikle VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK Borçlarınızı yapılandırmanızı, Borcunuz olmasa bile yapılandırma kapsamındaki kurumlardan Borcu Yoktur yazısı almanızı öneririz. Ayrıca evinizi, arabanızı hatta kendinizi sigorta yaptırmayı ihmal etmiyoruz. Ancak Vergi İncelemelerine karşı Şirketinizi Neden sigorta ettirmeyesiniz. İşte size fırsat 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarını Vergi İncelemelerine karşı, Şirketinizin Kayıt dışılıktan kayıt içine girmesini arzu ediyor iseniz Mutlaka Matrah Artırımı yapmalısınız. Gelir / Kurumlar veya KDV Matrah Artırımları ile şirketinizin İncelemelere karşı korumuş olacaksınız. Ayrıca Şirketinizin Bilançosunda olumsuzluklara sebep olan Fiktif Kasalarınızı, Ortaklar Cari Hesaplarınızı kapatarak, AKTİFLERİNİZİ düzenleme imkanınız olacaktır. Kayıt dışı aldığınız veya sattığınız stoklarınızı kayıtlarınıza alarak REEL bir BİLANÇO büyüklüğüne ulaşma şansınız olacaktır. Bu kapsamda AKTİFLERİNİZE aldığınız STOK, MAKİNALAR kadar Öz kaynaklarınızı arttıracaktır. Stoklar için ödemiş olduğunu % 10 Vergiyi Hem İndirim Konusu yapabileceksiniz. Hem de Stoklarınız satışlarınızın Maliyetlerinde GİDER yazabileceksiniz. Ayrıca Artış tutarının Öz Kaynaklardaki FON tutarları şirketinden ortaklara dağıtmanız halinde de Kar Dağıtım Vergisi ödemeyeceksiniz.

Böyle bir Tarihi Fırsatı tüm vergi Mükelleflerinin kaçırmamasını, evini, arabasını sigorta ettirdiği gibi İŞLETMESİNİ de VERGİ İNCELEMELERİNE karşı SİGORTA ettirmesini öneririz.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI AVANTAJLARI

Mükellefler Matrah Artırımı ile aşağıdaki Vergi Türlerinde avantajlı olacaklardır.

1-Gelir veya Kurumlar Vergi Matrahlarını Artırabilecekler,

2-Katma Değer Vergi Matrahlarını Artırabilecekler,

3-İşletmeye Kayıt dışı aldıkları Stoklarını % 10 KDV ödeyerek kayıtlarına alabilecekler, veya İşletmeden Faturasız Sattıkları Malların Faturalarını % 18 KDV. Sini ödeyerek Kayıtlarından çıkabilecekler,

4-Kasalarında olmayan Fiktif Kasalarını % 3 Vergi ödeyip, Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlere alarak kapatabilecekler,

5-İşletmeye Kayıtdışı olarak aldıkları Demirbaşları % 10 KDV.sini ödeyerek Kayıtlara alabilecekler,

6-Şirket Ortaklarının işletmeden çektikleri paralara % 3 Vergi ödeyerek, Kanunen Kabul Edilmeyen giderlere atmalarına ve işletme aktiflerinden çıkarmalarına imkan verilmektedir.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırım Oranları; 2011 – % 35,2012 – % 30, 2013 -% 25, 2014 – % 20, 2015 – % 15 oranında arttırlar.

Matrah Artırımını Sadece Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri değil Mükellef Olmayanlar da verebilir. Böylelikle Vergi İncelemesi sonucu salınabilecek tüm artırılan vergilerde Vergi ve Cezalara maruz kalmazlar.

Bu nedenle Ücret, Kira, SM, Değer Artışı, Menkul Kıymet Geliri… gibi geliri olduğunu düşünenler mutlaka bundan yararlanmalıdırlar.

Arttırılan Bu tutarlara göre, Asgari aşağıdaki tutarlarda Matrah arttırmak zorundadırlar.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri;

Basit Usul GMSİ İşletme SM-Bilanço Kurumlar V.

2011 ————- 1.400 2.800 9.500 14.000 28.000

2012 ————- 1.482 2.964 9.890 14.820 29.650

2013 ————- 1.574 3.148 10.490 15.740 31.490

2014 ————- 1.674 3.348 11.160 16.740 33.470

2015 ————- 1.897 3.794 12.650 18.970 37.940

Arttırılan Matrahlar üzerinden, Vergi Beyannamelerini düzenli veren ve düzenli ödeyenler için % 15 oranında, diğerler Mükellefler % 20 oranında Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahı Artırımı Vergisi Ödeyeceklerdir.

KDV MATRAH ARTIMI NASIL OLACAKTIR?

Katma değer vergisi mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden, 2011 yılı için %3,5, 2012 yılı için %3, 2013 yılı için 2,5, 2014 yılı için %2 ve 2015 yılı için %1,5 oranından az olmamak üzere belirlenecek katma değer vergisini, vergi artırımı olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan ederler.

Hiç beyanname verilmemiş ya da bir veya iki döneme ilişkin beyanname verilmiş olması halinde, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden %18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle bu fıkradan yararlanılır. Bu durumda olan adi ortaklık, kollektif ve adi komandit ortaklıklarda ortakların tamamının gelir veya kurumlar vergisi yönünden matrah artırımında bulunmaları şarttır.

MUHTASAR BEYANNAMEDE MATRAH ARTIRIMI NASIL OLACAKTIR?

193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden, 2011 yılı için %6, 2012 yılı için %5, 2013 yılı için %4, 2014 yılı için %3, 2015 yılı için %2 oranından az olmamak üzere hesaplanacak gelir vergisini, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar artırırlar.

 

 

MATRAH VE VERGİ ARTTIRIMI MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Bu fıkra hükmüne göre artırıma esas ücret tutarı ile matrahlar, gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. Bu nedenle Tahakkuk Eden Vergiler Aşağıdaki gibi Muhasebeleştirilmelidir.

————————————-/———————————–

689 Kanunen kabul edilmeyen giderler xxx

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar xxx

————————————————————————–

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN STOK, MEKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ HAKKINDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit şirketler dâhil), işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca tespit edilecek rayiç bedel ile bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bir envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedebilirler.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bu fıkranın (a) bendi hükümleri uyarınca aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere özel karşılık hesabı açarlar. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde sermayenin unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN MAKİNA, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞ HAKKINDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?

Örneğin;

—————————————–/————————————

253/255 Demirbaşlar xxx

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. xx

Kanunen kabul edilmeyen giderler

257 Birikmiş Amortisman xxx

360 Ödenecek KDV-2 xx

——————————————————————————

Makine, teçhizat ve demirbaşlar envantere kaydedilir ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman addolunur. Bu Demirbaşlar için Amortisman Ayrılmaz. Demirbaşların satılması halinde, satış bedeli defter değerinden düşük olamaz. Sorumlu Sıfatıyla Beyan edilen vergiler beyan edilen süresinde ödenir. Makine, Teçhizat ve Demirbaşlar için ödenen vergiler Genel KDV’den İNDİRİLMEZ. Genel KDV oranına tabi makine teçhizat için % 10, İndirimli Oranlı KDV.dekilerde % 50’si oranında hesaplanan vergi ödenir. (Örn. % 8 KDV.için % 4, % 1 için % 0,5 oranında ödenecek)

İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA OLMAYAN EMTİALARDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda olmayan emtia için bilanço esasında bir karşılık hesabında takip edilir.

Emtia için ayrılan karşılık ortaklara dağıtılması veya tasfiye halinde sermayenin bir unsuru sayılır ve vergilendirilmez.

—————————————–/————————————

150-157 Emtia Stokları 100

191 İndirilecek KDV (Ödendiği Ayda) 10

525 Özel Fonlar 100

360 Ödenecek KDV-2 10

——————————————————————————

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise söz konusu emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydederler. Sorumlu Sıfatıyla Beyan edilen vergiler beyan edilen süresinde ödenir. Bunlar için ödenen vergiler Ödendiği aydaki 1.Nolu KDV Beyannamesinde İNDİRİLİR. Genel KDV oranına tabi makine techizat için % 10, İndirimli Orandakilerde %50’si oranında hesaplanan vergi ödenir. (Örn. % 8 KDV.için % 4 ödenecek)

ECZANELERDE OLMADIĞI HALDE KAYITLARDA OLAN EMTİALARDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?

Özellikle Eczanelerde stoklarda olduğu halde işletmede olmayan ilaçlar için kanunun yayın tarihinden itibaren üçüncü ayın sonuna kadar MALİYET BEDELİ üzerinden Fatura düzenlenmek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler.

Bu Stokları için % 4 oranında bir KDV Vergisini ayrı bir beyanname ile beyan ederek beyanname verme süresinde ödeyebilirler. Hesaplanan vergi İNDİRİLECEK KDV.’den İNDİRİLEMEZ. Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahının tespitinde GİDER YAZILAMAZ. Eczanelerde oluşan İlaç dışı ürünler için (Itriyat ve Diğer ürünler için) Stok Affı Hükümleri geçerlidir.

İŞLETMEDE OLMADIĞI HALDE KAYITLARDA OLAN EMTİALARDA NASIL BİR DÜZELTME YAPILACAK?

Örneğin; Kayıtlarda 900 TL Stoku olmasına rağmen işletmede olmayan Emtia için Karını da ekleyerek Fatura Kesmek Suretiyle, (6736 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenmiştir.) kayıtlarından çıkarabilirler ve beyan edebilirler.

——————– / ————————————–

100 /102 6736 S.K. Satış 1180

600 Yurt İçi Satışlar 1000

391 Hes. KDV 180

Karı dahil Satış Fiyatı ile kesilen Fatura Kaydı

——————– / ————————————–

620 SMM 900

150-157 Stoklar 900

SMM Kaydı

———————- / ————————————-

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN KASA VE ORTAKLAR CARİ HESAPLARI İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK ?

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilirler. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında beyan edilen tutarlar üzerinden %3 oranında hesaplanan vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir.

Örneğin 31.12.2015 tarihi itibariyle 131 hesap bakiyesi 100.000 TL ve 331 hesap bakiyesi 5.000 TL ise düzeltme işleminden yararlanacak tutar (100.000 – 5.000 )= 95.000 TL dir. 95.000 x 0,03 = 2.850 TL ödenecek vergi Ödeyeceklerdir.

KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE OLMAYAN KASA VE ORTAKLAR CARİ HESAPLARI İÇİN NASIL BİR YOL İZLENECEK?

Bu fıkra kapsamında ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmez; beyan edilen tutarlar ve ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmez.

———————————————-/—————————————————

689 DİĞ.OL.DIŞ.GİD.ZAR. 2.850

Kanunen kabul edilmeyen giderler

360 ÖDEN.VERGİ. VE FON. 2.850

————————————————————————————————–

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmaz. Bu fıkra kapsamında beyanda bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2016 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

KDV-GELİR-KURUMLAR VE MUHTASAR-KASA-STOK-ORTAKLAR CARİ HESABI MATRAH ARTIRIMI VE VERGİ BEYANLARINDA BEYAN EDİLEN TUTARLAR ÖDENMEZSE NE OLUR?

Hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi gerekir Ancak zamanında ödenmemesi kanundan yararlanmaya engel değildir. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen oranın bir kat fazlası oranında uygulanacak (Şu Anda % 1.4 uygulanan Gecikme zammı 2.8 olarak uygulanarak tahsil edilecektir.) gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur.

 

SONUÇ:

Bize göre, 6736 Sayılı Kanunda sayılan Vergi Türleri itibari ile özellikle VERGİ ve SOSYAL GÜVENLİK Borçlarınızı yapılandırmanızı, Borcunuz olmasa bile yapılandırma kapsamındaki kurumlardan Borcu Yoktur yazısı almanızı öneririz.

Ayrıca evinizi, arabanızı hatta kendinizi sigorta yaptırmayı ihmal etmiyoruz. Ancak Vergi İncelemelerine karşı Şirketinizi Neden sigorta ettirmeyesiniz.

İşte size fırsat 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 Yıllarını Vergi İncelemelerine karşı, Şirketinizin Kayıt dışılıktan kayıt içine girmesini arzu ediyor iseniz Mutlaka Matrah Artırımı yapmalısınız. Gelir / Kurumlar veya KDV Matrah Artırımları ile şirketinizin İncelemelere karşı korumuş olacaksınız.

Ayrıca Şirketinizin Bilançosunda olumsuzluklara sebep olan Fiktif Kasalarınızı, Ortaklar Cari Hesaplarınızı kapatarak, AKTİFLERİNİZİ düzenleme imkanınız olacaktır. Kayıt dışı aldığınız veya sattığınız stoklarınızı kayıtlarınıza alarak REEL bir BİLANÇO büyüklüğüne ulaşma şansınız olacaktır.

Bu kapsamda AKTİFLERİNİZE aldığınız STOK, MAKİNALAR kadar Öz kaynaklarınızı arttıracaktır. Stoklar için ödemiş olduğunu % 10 Vergiyi Hem İndirim Konusu yapabileceksiniz. Hem de Stoklarınız satışlarınızın Maliyetlerinde GİDER yazabileceksiniz. Ayrıca Artış tutarının Öz Kaynaklardaki FON tutarları şirketinden ortaklara dağıtmanız halinde de Kar Dağıtım Vergisi ödemeyeceksiniz.

Böyle bir Tarihi Fırsatı tüm vergi Mükelleflerinin kaçırmamasını, evini, arabasını sigorta ettirdiği gibi İŞLETMESİNİ de VERGİ İNCELEMELERİNE karşı SİGORTA ettirmesini öneririz.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap