5811 Sayılı Varlık Barışından Yararlanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken İşlemler ve Muhasebe Kayıtları

  • Ana Sayfa
  • Köşe Yazıları
  • 5811 Sayılı Varlık Barışından Yararlanan Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken İşlemler ve Muhasebe Kayıtları

Bilindiği üzere “ 5811 Sayılı Kanunla İhdas Edilen Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Kanunu” Kısaca Varlık Barışı çerçevesinde Dikkat Edilmesi Gereken İşlemler ve Muhasebeleştirilmesi konusunda aşağıdaki hususların mükelleflere hatırlatmak istedik.

5811 Sayılı Varlık Barışı; Gerçek ve Tüzel Kişilerin Yurt içi ve Yurt Dışındaki Para, Döviz, Altın, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası araçları, Taşınmazların İşletme Sermayelerine eklenmesi (Bilançolara Dahil Edilmesi) suretiyle SERMAYE YAPILARININ GÜÇLENDİRİLMESİ hedeflenmiştir.

Bu bağlamda 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunundan yararlanan Mükelleflerin aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

1) Beyanname verme ve Ödeme Süresi 31.12.2009 tarihinde Sona Ermiştir. Bundan Sonra herhangi bir beyanname verilmemelidir.

2) Varlık Barışı Konusu Varlıklar (Nakit-Döviz-Altın) Banka ve Finans Kurumlarına 31.12.2009 tarihine kadar yatırılmış olmalıdır. (sonradan yatan varlıklar 5811 S.Kanun çerçevesinde değerlendirilemez)

3) Beyan Edilen Vergilerin ÖDEME VADELERİ SONA ERMİŞTİR. Bu nedenle ilgili Beyannamelere ilişkin Vergileri Vade Tarihinde ödemeyenler, 5811 Sayılı Kanunun Nimetlerinden yararlanamayacaklardır. ANCAK TAHAKKUK EDEN VERGİLER ÖDENMEMİŞ İSE 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili H. Kanun Çerçevesinde GECİKME FAİZİ ile birlikte ÖDENMEK ZORUNDADIR.

4) Yurt Dışındaki Varlıklarını Beyan Eden mükellefler (Taşınmazlar Hariç) Beyan Tarihinden itibaren 1 AY SÜRE İÇİNDE Türkiye’ye getirmek zorundadırlar.

5) Bankalar Nakit Varlıkları Müşterileri adına açacakları HESABA Kaydedeceklerdir.

6) Aracı Kurumlar ise, Menkul Kıymetleri ve Diğer Sermaye Araçlarını Müşterileri adına açacakları Hesaplara Kaydedeceklerdir.

7) Bankalara veya Aracı Kurumlara Bildirilen Varlıklar VUK kanununa göre tutulan Defterlere Kaydedilecektir.

8) BİLANÇO EESASINA GÖRE Defter tutan Mükellefler PASİFTE ÖZEL FON HESABINA Kaydedeceklerdir. BU FON 6 AY İÇERİSİNDE SERMAYEYE İLAVE DIŞINDA BAŞKA BİR HESABA AKTARILAMAZ.

9) İşletme ve Serbest Meslek Defteri tutan Mükellefler ise, Söz konusu Kıymetleri Demirbaş ve Envanter Listelerinde göstereceklerdir.

10) 5811 Sayılı Varlık Barışı Kanunu Çerçevesinde TAHAKKUK EDEN VERGİLER GİDER YAZILAMAZ. KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERDİR. Bu nedenle Tahakkuk Tarihi itibari ile Defterlere Kayıtlanmalıdır. Herhangi Bir Vergiden Mahsup Edilemez.

11) 5811 Sayılı Kanun Çerçevesinde Elde Edilen Varlıkların ELDEN ÇIKARILMASI halinde oluşacak ZARARLAR Gider Yazılamaz veya İNDİRİM Yapılamaz. ANCAK KAR doğması Halinde Gelir Unsurlarına Dahil edilmek Zorundadır.

12) Sadece Yurt Dışı İştirak Kazançları ile Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satışı Kazançları veya Yurt Dışındaki işyeri, Daimi Temsilci aracılığı ile elde edilen Ticari Kazançlar 2009 Yılına ilişkin verilecek GELİR veya KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE İSTİSNAYA KONU EDİLEBİLİNECEKTİR. (Bu Kazançların 31.12.2009 tarihinde kadar Türkiye’ye transfer edilmesi gerekmektedir.)

 

VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA YAPILMASI GEREKEN MUHASEBE YEVMİYE KAYITLARI:

1- Banka veya Finans Kurumuna Nakit Yatışı:

—————— Bankaya Yattığı Tarihte:2009 içinde—–

102 Bankalar 50.000 TL

118 Menkul Kıymetler 50.000 TL

549 Özel Fonlar 100.000 TL

Y.İçi Varlık İçin Bankaya Nakit Yatan 5811 için 50.000 Nakit,

50.000 Menkul Kıymet Yatırılması Kaydı.

———————————————————————

2) Varlık Barışı Vergisi Tahakkuku :

——————–Beyan Tarihinde 2009 içinde—————-

770 Genel Yönetim Giderleri 5.000 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Gid.)

770 Damga Vergisi 16,90 TL

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar

– 5811 S.K. Ödenecek Vergisi 5016,90

————————————————————————–

3) Sermayeye Ekleme Kararı İle:

————– Beyan Süresinden 6 Ay İçerisinde (2010 Sarkabilir)–

549 Özel Fonlar 100.000 TL

500 Sermaye Hs. 100.000 TL

Sermayeye Ekleme Kararı İle

——————————————————————————

Bu Muhasebe Kayıtlarının yapılmamış olması, Sermayeye Ekleme Kararının 6. ay içerisinde tescil edilmemesi veya Tahakkuk Eden Verginin Ödenmemesi 5811 Sayılı Kanundan yararlanamamayı doğuracağından Mükelleflerin Mağdur duruma düşmemeleri için, Kayıtlarını süresinde yapmalarını öneririz.

Ahmet GÜNDÜZ – YMM

Yorum Yap