Konkordato Makul Güvence Raporu Düzenleme

Konkordato Makul Güvence Raporu Düzenleme

Konkordato Makul Güvence Raporu Düzenleme

Konkordato makul güvence raporu düzenleme, Konkordato sürecinde “Makul Güvence Raporu” verecek olan bağımsız denetim firmalarının bu noktada ince eleyip sık dokumaları gereken bir durum söz konusudur. Bu raporlar sebebiyle doğacak idari ve hukuki sorumluluk ile diğer hususlar hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Yani denetçi bu raporu tanzim ederken denetim standartlarını harfiyen uygulamak durumundadır. Makul güvence raporu verildikten itibaren finansal tablo kalemleri ile ilgili olarak oluşacak ve ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluktan doğrudan doğruya sorumlu olunduğu unutulmamalıdır. Profesyonel ekibimiz ile sizlere en iyi hizmeti vermeye her daim hazırız.

Makul Güvence Raporu Nedir?

Makul Güvence Raporu (Resmi Gazete), konkordato ilanı için borçlunun mahkemeye sunması zorunlu olan rapordur. (Konkordato ilanı için tüm gerekli belgeleri buradan öğrenebilirsiniz.) Raporun içeriği iki ana bölümden oluşur.

1) Borçlunun hazırlamış olduğu ön projenin uygulanabilirliğinin denetlenmesidir. Bu bölümde borçlunun borçlarını ne şekilde ödeyeceğine ve durumunu nasıl düzelteceğine dair bilgiler içeren ön proje denetlenir. Eğer denetleme sonucu ön proje, denetçi tarafından makul seviyede uygulanabilir bulunursa denetçi olumlu ya da şartlı görüş bildirir.

2) Borçlunun finansal tablolarının denetimidir. Bu bölüm kısa bir bağımsız denetim olarak kabul edilebilir. Bağımsız Denetim aşamasında uygulanacak yöntemler bu bölümde de uygulanır (stok sayımı, değerleme, borç-alacak yaşlandırması, mutabakatlar vb.). Elde edilen veriler ışığında şirketin mali tablolarının uygunluğu değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken gerekli kanıtlar da toplanır. Her iki bölümde de ana amaç borçlunun dürüstlüğünün bir bağımsız denetim ile tespitidir. Birinci kısım, borçlu tarafından hazırlanan ön projenin uygulanabilirliğini kontrol eder.

Yani “borçlu, borçlarını bahsettiği vade veya tenzilatla ödeyebilir mi ya da taahhüt ettiği sermaye artırımının borç ödeme konusunda bir faydası olur mu, satışlardan gelecek tahmini gelir makul bir seviyede midir” gibi soruların cevaplarını çıkartmaya yöneliktir. İkinci bölümde ise KGK tarafından belirlenen bağımsız denetim standartları(bkz.) uygulanır. Bu standartlar sonucu borçlunun bilançosu ve bilançosundaki kalemlerin tutarlılığı ölçülür.

Makul Güvence Raporu’nu Yazan Denetçinin Sorumlulukları

Raporu yazan bağımsız denetim şirketi mahkemenin aradığı güvenceyi vermiştir. Bu nedenle konkordato sırasında ileride oluşabilecek hatalardan denetçi sorumlu tutulabilir. Kanun koyucu bu sorumlulukla denetçiden bu süreçte sorumluluk almasını istemiştir. Borçlunun bütünlüğünün kontrolü denetçiye verildi ve sorumlu tutuldular. Denetçi tarafından yazılan rapor POA tarafından incelenebilir ve hata tespiti durumunda denetim firmasına karşı yasal işlem yapılabilir.

Makul Güvence Raporu için AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ne başvurabilir, teklif formunu doldurarak ön bilgi alabilirsiniz.

Konkordato Başvurusu

Konkordato Başvurusu için AG Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. başvurabilir, formunu doldurarak ön bilgi alabilirsiniz.

  Makul Güvence Denetimi Nedir?

  Bağımsız denetim, işletmenin yıllık finansal tablolarının ve diğer finansal verilerinin tablolar ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğunu ve doğruluğunu sağlayabilecek yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde etmek için uygulanır. Bağımsız denetim nedir sorusuna en uygun cevap, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanması, bunların defter, kayıt ve belgeler üzerinde değerlendirilmesi ve raporlanmasıdır.

  Bağımsız denetçiler, kanıtların geçerliliğini sorgulayıcı bir yaklaşımla inceler ve kanıtların işletme yönetiminin beyanlarıyla ve diğer bilgi ve belgelerle çelişip çelişmediğini değerlendirir.

  Bağımsız denetim, finansal tabloları, maddi hatalardan arınmış olduklarına dair makul güvence sağlayacak şekilde tasarlar. Makul güvence, finansal tabloların bir bütün olarak kalite ve nicelik bakımından hatasız olduğu sonucuna varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtlarının toplanmasıdır.

  Bağımsız denetimde makul güvence: Finansal tabloların denetimi çerçevesinde, yüksek ancak mutlak olmayan güvence seviyesidir.

  Bağımsız denetim standartları, denetçinin, finansal tabloların bir bütün olarak sahtekarlık veya hata nedeniyle maddi hatalardan arındırılmış olup olmadığına ilişkin görüşü esas alacak makul güvenceyi almasını gerektirir. Makul güvence,% 100 olmayan yüksek bir güvence düzeyidir. Denetçi, mali tablolarda önemli bir yanlışlık olmasına rağmen, uygunsuz görüş olarak ifade edilen denetim riskini kabul edilebilir derecede düşük bir düzeye indirmek için yeterli uygun denetim kanıtı elde ettiğinde makul güvence elde eder. Bununla birlikte, makul güvence, denetimin, denetçinin sonuçlarını ve denetim kanıtlarının çoğunu, görüşüne dayandırmak için kesin olmaktan ziyade ikna edici kılan doğal sınırlamaları nedeniyle mutlak bir güvence düzeyi değildir.

  Denetçi, makul bir güvence elde etmek için denetim riskini kabul edilebilir derecede düşük bir seviyeye indirmek için yeterli uygun denetim kanıtı elde eder. Bu kanıt, denetçinin görüşüne dayanacak makul sonuçlara ulaşmasını sağlar.

  Makul güvence taahhütleri: Uygulayıcının katılımdaki güvence riskini, elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak kabul edilebilir bir düzeye indirdiği güvence taahhütlerine karşılık gelir.

  Ayrıca bilindiği üzere 7155 sayılı Kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun konkordato ile ilgili maddelerinde önemli değişiklikler yapılmış ve konkordato ilanına başvuracak olanlar makul bir güvence raporu almakla yükümlüdürler.

  Denetim sonucunda bağımsız denetim firması, konkordatonun ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceğine dair olumlu bir sonuca varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlar. Borçlunun konkordato talebinden itibaren altmış gün içinde kuruma bildirir.

  Yorum Yap