Marka – Patent Devir – Satış İşlemleri

Marka - Patent Devir - Satış İşlemleri

Marka – Patent Devir – Satış İşlemleri

Marka – Patent Devir – Satış İşlemleri, Marka patent tescili başka bir kişi veya şirkete devredilebilir. Marka patent devir işlemi için, devire konu marka tescil numarası ve marka adının yer aldığı noter tasdikli marka devir sözleşmesi gereklidir. Marka patent devri işlemlerinde, noter tasdikli marka devir sözleşmesi Türk Patent ve Marka Kurumu’na sunulur. Devir sözleşmesini inceleyen Kurum devir kararını teyit eder ve marka devrinin tamamlandığını bildiren bir tebligat gönderir. Markatescilim.com marka patent devir işlemleriniz için ekibiyle iletişime geçebilir ve daha detaylı bilgi alabilirsiniz.,

Marka Devri Nasıl Yapılır?

Tescil edilmiş veya başvurusu yapılmış markalar, marka devir sözleşmesi ile üçüncü kişilere devredilebilir. Sözleşme noter tasdikli ve Türk Patent Kurumu’na tescil ettirilmelidir. Marka devir sözleşmesi yazılı olarak yapılmalı ve noter tarafından onaylanmalıdır. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. Madde 4. fıkra uyarınca noter onayı geçerlilik şartıdır.

Devir sözleşmesi, tarafların imza makamları veya vekil vasıtasıyla tayin ettikleri vekiller tarafından noter huzurunda imzalanmalıdır.

Taraflar arasında yapılacak devir sözleşmesi için noter onayı yeterli olmakla birlikte, devrin üçüncü kişiler aleyhine hüküm ifade edebilmesi için marka devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu (“Türk Patent”) nezdinde tescil edilmesi gerekir. .

Bu kaydın yapılabilmesi için Türk Patent’e:

  • Kaydı talep eden dilekçe ve devir sözleşmesinin bir örneğinin sunulması ve
  • Devir kayıt ücretinin ödenmesi gerekmektedir.

Marka Devir Sözleşmesinin İçeriği

Tarafların hak ve yükümlülüklerini detaylı bir şekilde düzenleyen çok kapsamlı bir sözleşme yapılabileceği gibi, çok kısa bir sözleşme de aşağıdaki hususları içermesi koşuluyla devrin kaydının yapılabilmesi için yeterli olacaktır:

  • Devreden ve devralanın kimliğine ilişkin bilgiler
  • Devre konu markanın başvuru/tescil numarası,
  • Eğer kısmı devir yapılacaksa, markanın devre konu mal ve hizmetlerinin listesi.

Şirket birleşmesi veya mahkeme kararı sebebiyle mülkiyet değişikliği

Bir markanın mülkiyeti, iki şirketin birleşmesi veya mahkemenin böyle bir değişikliğe ilişkin kararı sonucu da el değiştirebilir. Bu durumlarda bu değişikliğin de Türk Patenti ile tescil ettirilmesi gerekir. Bu değişiklik, değişikliği talep eden dilekçe ve değişikliğin nedenini gösteren resmi belgelerin Türk Patentine ibraz edilmesi ve devir tescil ücretinin Türk Patentine ödenmesi ile gerçekleştirilir.

Marka Nasıl Satılır? Marka Devri Nasıl Yapılır?

Tescilli marka hakkı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 148. maddesinde yer almaktadır. Maddeye göre üçüncü bir kişiye “devredilebilir” haklardan biridir. Yani üçüncü bir tarafa satılabilir. 2 Yine aynı makaleden. paragrafa göre, şirketin hisselerini devralmadan sadece markayı satın almak mümkündür. Aşağıda bazı temel kuralları tek tek eklemek sağlıklı olacaktır:

Marka devir/satış sözleşmesinin noter tarafından onay şeklinde yapılması gerekmektedir. (148/4) Aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılacak ve geçersiz/olağan yazılı marka devir sözleşmesine istinaden ödenen paranın karşılıksız zenginleşme hükümlerine göre iadesi talep edilebilecektir.

Satış sözleşmesinin akdedilmesinden sonra, alan veya satan taraflardan birinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirimde bulunarak tescilli marka sahibinin değiştirilmesini istemesi gerekir. Aksi takdirde satış işlemi üçüncü şahısları bağlamayacaktır. Sicilde, eski sahibi hala markanın sahibi olarak görünür.

Markanın devrinin Kurum kayıtlarında sonuç doğurabilmesi için talep formu, geçerli devir sözleşmesi ve devir ücretinin ödendiğini gösteren belgenin Kuruma sunulması ve başvuruda bulunulması gerekir.

Patent Hakkı Devredilebilir mi?

Türkiye’de patentler, üçüncü kişilere bir patent devir sözleşmesi ile devredilebilmektedir. Patent devir sözleşmesi, patent sahibinin veya patent başvurusu sahibinin, patent veya patent başvurusu üzerindeki hakkını, unvanını ve menfaatini bir başkasına devrettiği bir sözleşmedir.

Patent Hakkı Nasıl Devredilir?

Patent devri, bir patent veya yapılmış bir başvuru, sahibi tarafından 3.şahıslara devri yapılabilir. Yapılan bu devir işlemi ancak patent siciline kayıt ile 3.şahıslar karşısında geçerlilik kazanır. Paten hakkı, yasal niteliği bakımından diğer kişilere devredilebilir.

Patent, sahibine onu üretme ve kullanma hakkı verdiği gibi, satarak ve kullanarak gelir imkânı da sağlar. Patent başkasına devredilebilir. Böyle bir durumda tüm haklar süresiz olarak devri alan kişi veya şirkete geçer. Patent devir işlemi ile birlikte, devredenin patent üzerindeki tüm hakları sona erer.

Devir anlaşmaları, buluşlarına önem veren firmalara Ar-Ge’ye yatırım yaparak gelir sağlar. Patent devir işlemi, o patentin ne kadar değerli olduğunun ve sektöre uygulanabilir olduğunun bir kanıtıdır. Bu aynı zamanda patent sahiplerinin tam anlamıyla bir buluş yapabileceklerinin de bir göstergesidir. Ticarileştirilebilir bir patent, katma değeri yüksek bir buluş anlamına gelir.

Patent devri, başvuru sahibi ile Aralık ayında devralan arasında noter kanalıyla yapılacak olan bir devir sözleşmesinin Türk Patent Enstitüsü’ne sunulmasıyla gerçekleşir. İlgili sözleşmenin Türk Patent Enstitüsü siciline mutlak surette tescil edilmesi gerekir.

Patent devir işlemleri hak kaybına yol açabilecek işlemler olduğu için konusunda uzman vekil şirketler tarafından yapılması tavsiye edilir.

Yorum Yap