İç Kontrol Sistemi Kurma Danışmanlığı

İç Kontrol Sistemi Kurma Danışmanlığı

İç Kontrol Sistemi Kurma Danışmanlığı, idarenin faaliyetleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını, mali ve yönetim bilgi yönetiminin amaçları, ilkeleri ve mevzuat ile belirlenen uygun olarak zamanında ve güvenilir bir şekilde üretilmektedir yürütülmesini sağlamak için kuruldu. Organizasyon, yöntem ve süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerin bütünüdür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yerel yönetimlere getirdiği yükümlülüklerin başında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı kapsamında etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gelmektedir. Bu bağlamda belediyelerin temel bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından çıkarılan yasal düzenlemeler çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması önemlidir.

İç Kontrol Sistemi Kurma Danışmanlığı, idarenin faaliyetleri etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olarak tutulmasını, mali ve yönetim bilgi yönetiminin amaçları, ilkeleri ve mevzuat ile belirlenen uygun olarak zamanında ve güvenilir bir şekilde üretilmektedir yürütülmesini sağlamak için kuruldu. Organizasyon, yöntem ve süreç ile iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontrollerin bütünüdür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yerel yönetimlere getirdiği yükümlülüklerin başında kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı kapsamında etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması gelmektedir. Bu bağlamda belediyelerin temel bir yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi açısından çıkarılan yasal düzenlemeler çerçevesinde iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması önemlidir.

İç Kontrol Sistemi Kurma Danışmanlığı

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun gerektirdiği şekilde, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin yeniden yapılandırılmasının başlatıldığı 2006 yılından bu yana, çoğu kamu idaresinde sistemlerin yeniden yapılandırılması devam ederken, önemli sayıda kamu idaresi yeniden yapılandırma çalışmalarına henüz başlamamıştır. İç kontrol sistemini ve risk yönetimini yapılandıran az sayıda yönetim halen sistemi uygulama ve benimseme sürecindedir.

Ancak bu doğal olarak iç kontrol sisteminin denetiminden beklentileri artırmaktadır. İdareler denetim sonuçlarından, aldıkları eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteğinin ötesinde eylemlerinin ne kadar uygun ve doğru olduğunu beklemekte ve müfettişlerin değerlendirme ve önerileriyle sistemlerine güvence sağlamayı ummaktadırlar. Bu, denetçilerin iç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetimini öğrenmelerini ve kamu idarelerinin sistemleri yapılandırma süreçlerinde yürüttükleri temel çalışmaları bilmelerini gerektirir.

İç Kontrol Sistemi Nedir?

İç Kontrol Sistemi Nedir, Kurumun misyon ve stratejik amaç/hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak kurumun tüm birimlerinde ve faaliyetlerinde ortak kontrollerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını kapsayan yapıdır.

İç Kontrol

Kısaca söylemek gerekirse, kurumun faaliyetlerindeki tüm iş ve işlem süreçlerinde yer alan olası riskleri karşılamak üzere geliştirilmiş bir dizi iş veya işlemdir. iç kontrol; Bir kuruluşun yönetimi ve personeli tarafından uygulanan tamamlayıcı bir süreçtir. Kurum faaliyetlerinin başarısı konusunda makul güvence sağlamak amacıyla, mevcut yasal düzenlemelerde mevcut kontrollere ek olarak risk odaklı bir yaklaşımla kontrol faaliyetleri tasarlanmaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Yararları

 • Yönetimin amaçlarının etkili ve etkin bir şekilde başarılmasını sağlar,
 • Yasalara ve düzenlemelere uygunluğu sağlar,
 • Varlıkların korunmasını sağlar,
 • Hata ve düzensizlikleri önler, azaltır ve/veya belirler,
 • Tam ve güvenilir kayıt tutulmasını sağlar,
 • Zamanında ve güvenilir mali raporlama sağlar.

İç Kontrol Sistemi Yetersiz Olursa

 • Kurum amaçlarına ulaşamaz!
 • Güvenilirliğini kaybeder, imajı zedelenir,
 • Maddi kayba uğrar,
 • Hırsızlık, yolsuzluk, vakit kaybına maruz kalınır,
 • Mevzuata aykırı durumlar ortaya çıkar; idari ve cezai sorumluluklar doğabilir,
 • Yönetimin talepleri zamanında karşılanamaz,
 • Açık ve net olmayan yanlış bilgi üretilir,
 • Moral seviyesi düşük çalışanlar meydana gelir.

İç Kontrol Sistemi Mevzuatı

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi,
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu Yönetmelikleri,
 • Kamu İç Kontrol Rehberi.

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmet Kapsamı

 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Başlangıç Çalışmalarının Yapılması,
 • İç Kontrol Başlangıç Toplantısının Yapılması,
 • İç Kontrol Yönergesinin Hazırlanması,
 • Çalışma Gruplarının Oluşturulması,
 • İç Kontrole Yönelik Eğitim Verilmesi,
 • İç Kontrolde Mevcut Durum Çalışması,
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı İçindekilerin oluşturulması ve doldurulması,
 • İç Kontrol Genel Şartlarının Değerlendirilmesi,
 • Birim Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi,
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması,
 • İdarenin Genel Durumunu Değerlendiren Bir Rapor Yazılması,
 • Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması,
 • Mali Hizmetler Biriminin Mevzuatı Oluşturulması,

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Hizmetleri

Bugün, iç kontrol sistemi ile ilgili uygulamaları olmayan bir işletme bulunmamaktadır. Önemli olan mevcut sistemin seviyesidir. Yapılan araştırmalar ve deneyimler gösteriyor ki ülkemizdeki birçok işletmede bilinçli bir çalışma ile iç kontrol sistemi oluşturulmamaktadır. Parça parça mevcut bilgi ve deneyim bu kapsamda işletmelerimizde uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, günümüzde her işletmenin bilimsel bir yaklaşımla uygun bir iç kontrol sistemi oluşturması gerektiği kesin bir gerçektir.

AG DENETİM olarak hayata geçirdiğimiz modelle bir işletmedeki iç kontrol sisteminin fotoğrafını çekip gerekli değerlendirmeleri yapıyor, ardından da uygun bir sistemi yapıya kavuşturma yoluna gidiyoruz.

Bu çalışmalar mevcut iç kontrol sisteminin revize edilmesi şeklinde olabileceği gibi doğrudan bir şirkette iç kontrol sisteminin kurulması şeklinde de olabilir. Bu kapsamda aşağıda listelenen hizmetleri sağlıyoruz.

 • Bir Bütün Olarak İç̧ Kontrol Sistemi Kurma
 • Yönetim Bilgi Sistemi Kurma
 • Muhasebe Bilgi Sistemi Kurma
 • Kurumsal Risk Yönetimi Modeli Oluşturma

AG Audit Global olarak müşterilerimize faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, bir iç denetim birimi oluşturulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun gerektirdiği şekilde, kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin yeniden yapılandırılmasının başlatıldığı 2006 yılından bu yana, çoğu kamu idaresinde sistemlerin yeniden yapılandırılması devam ederken, önemli sayıda kamu idaresi yeniden yapılandırma çalışmalarına henüz başlamamıştır. İç kontrol sistemini ve risk yönetimini yapılandıran az sayıda yönetim halen sistemi uygulama ve benimseme sürecindedir.

Ancak bu doğal olarak iç kontrol sisteminin denetiminden beklentileri artırmaktadır. İdareler denetim sonuçlarından, aldıkları eğitim, rehberlik ve danışmanlık desteğinin ötesinde eylemlerinin ne kadar uygun ve doğru olduğunu beklemekte ve müfettişlerin değerlendirme ve önerileriyle sistemlerine güvence sağlamayı ummaktadırlar. Bu, denetçilerin iç kontrol sistemini ve kurumsal risk yönetimini öğrenmelerini ve kamu idarelerinin sistemleri yapılandırma süreçlerinde yürüttükleri temel çalışmaları bilmelerini gerektirir.

İç Kontrol Sistemi Nedir?

İç Kontrol Sistemi Nedir, Kurumun misyon ve stratejik amaç/hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacak kurumun tüm birimlerinde ve faaliyetlerinde ortak kontrollerin belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını kapsayan yapıdır.

İç Kontrol

Kısaca söylemek gerekirse, kurumun faaliyetlerindeki tüm iş ve işlem süreçlerinde yer alan olası riskleri karşılamak üzere geliştirilmiş bir dizi iş veya işlemdir. iç kontrol; Bir kuruluşun yönetimi ve personeli tarafından uygulanan tamamlayıcı bir süreçtir. Kurum faaliyetlerinin başarısı konusunda makul güvence sağlamak amacıyla, mevcut yasal düzenlemelerde mevcut kontrollere ek olarak risk odaklı bir yaklaşımla kontrol faaliyetleri tasarlanmaktadır.

İç Kontrol Sisteminin Yararları

 • Yönetimin amaçlarının etkili ve etkin bir şekilde başarılmasını sağlar,
 • Yasalara ve düzenlemelere uygunluğu sağlar,
 • Varlıkların korunmasını sağlar,
 • Hata ve düzensizlikleri önler, azaltır ve/veya belirler,
 • Tam ve güvenilir kayıt tutulmasını sağlar,
 • Zamanında ve güvenilir mali raporlama sağlar.

İç Kontrol Sistemi Yetersiz Olursa

 • Kurum amaçlarına ulaşamaz!
 • Güvenilirliğini kaybeder, imajı zedelenir,
 • Maddi kayba uğrar,
 • Hırsızlık, yolsuzluk, vakit kaybına maruz kalınır,
 • Mevzuata aykırı durumlar ortaya çıkar; idari ve cezai sorumluluklar doğabilir,
 • Yönetimin talepleri zamanında karşılanamaz,
 • Açık ve net olmayan yanlış bilgi üretilir,
 • Moral seviyesi düşük çalışanlar meydana gelir.

İç Kontrol Sistemi Mevzuatı

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar,
 • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 • İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği,
 • Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Rehberi,
 • Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu Yönetmelikleri,
 • Kamu İç Kontrol Rehberi.

İç Kontrol Sisteminin Kurulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmet Kapsamı

 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Başlangıç Çalışmalarının Yapılması,
 • İç Kontrol Başlangıç Toplantısının Yapılması,
 • İç Kontrol Yönergesinin Hazırlanması,
 • Çalışma Gruplarının Oluşturulması,
 • İç Kontrole Yönelik Eğitim Verilmesi,
 • İç Kontrolde Mevcut Durum Çalışması,
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planı İçindekilerin oluşturulması ve doldurulması,
 • İç Kontrol Genel Şartlarının Değerlendirilmesi,
 • Birim Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi,
 • İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması,
 • İdarenin Genel Durumunu Değerlendiren Bir Rapor Yazılması,
 • Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması,
 • Mali Hizmetler Biriminin Mevzuatı Oluşturulması,

Konuyla ilgili eğitim ve danışmanlık talepleriniz için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Hizmetleri

Bugün, iç kontrol sistemi ile ilgili uygulamaları olmayan bir işletme bulunmamaktadır. Önemli olan mevcut sistemin seviyesidir. Yapılan araştırmalar ve deneyimler gösteriyor ki ülkemizdeki birçok işletmede bilinçli bir çalışma ile iç kontrol sistemi oluşturulmamaktadır. Parça parça mevcut bilgi ve deneyim bu kapsamda işletmelerimizde uygulanmaktadır.

Bununla birlikte, günümüzde her işletmenin bilimsel bir yaklaşımla uygun bir iç kontrol sistemi oluşturması gerektiği kesin bir gerçektir.

AG DENETİM olarak hayata geçirdiğimiz modelle bir işletmedeki iç kontrol sisteminin fotoğrafını çekip gerekli değerlendirmeleri yapıyor, ardından da uygun bir sistemi yapıya kavuşturma yoluna gidiyoruz.

Bu çalışmalar mevcut iç kontrol sisteminin revize edilmesi şeklinde olabileceği gibi doğrudan bir şirkette iç kontrol sisteminin kurulması şeklinde de olabilir. Bu kapsamda aşağıda listelenen hizmetleri sağlıyoruz.

 • Bir Bütün Olarak İç̧ Kontrol Sistemi Kurma
 • Yönetim Bilgi Sistemi Kurma
 • Muhasebe Bilgi Sistemi Kurma
 • Kurumsal Risk Yönetimi Modeli Oluşturma

AG Audit Global olarak müşterilerimize faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının oluşturulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, bir iç denetim birimi oluşturulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konularında hizmet vermekteyiz.

Yorum Yap