Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı, Günümüzde teknoloji ve ihtiyaçlardaki hızlı değişimle birlikte şirketlerin değişime ve gelişmeye ihtiyacı var. Bu noktada iş süreçlerinin ve organizasyonun sürekli iyileştirilmesi şirketlerin başarılı olabilmesi için en önemli araçlardan biridir. AG Audit Global süreci danışmanları, şirketleri stratejik ve performans hedeflerine ulaşmalarında destekler.

Kurumsallaşma Süreç Yönetimi Danışmanlığı

AG Audit Global süreci danışmanları, şirketlerin stratejik ve performans hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Analizden izlemeye kadar süreçlerin her aşamasında firmayı destekler.

 • Uzman ekipleriyle önce iş süreçlerinin tamamının veya belirli bir bölümünün mevcut durumunu inceler ve iyileştirmeye açık alanları belirler.
 • Süreçler, süreçlerde belirlenen gelişim alanları ve fırsatlar dikkate alınarak yeniden tasarlanır.
 • AG’nin uluslararası metodolojileri ve iyi uygulamaları süreçlerin tasarım aşamasında kullanılmaktadır.
 • İş adımlarını ve çalışan sayısını optimize ederek süreç verimliliğini artırmaya ve süreci iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sisteminin kullanılmasına ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesine yardımcı olur.
 • Değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda süreçlerin dönüşümüne yardımcı olur.

Danışmanlık Nedir?

Danışmanlık; Bir organizasyonda problem çözme, karar verme ve örgütsel gelişim gibi birçok alanda önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere yönelik müdahaleleri içeren bir kavramdır. Danışmanlık; İçerik, süreç ve prosedür aşamalarından oluşan bir dizi faaliyet veya kişilerarası yaklaşımları ve geri bildirimleri içeren bir müdahale süreci olarak tanımlanır. Danışmanlık faaliyeti; gönüllü bir ilişkiye dayanır, bağımsız bir hizmettir, yardımlaşma sürecidir, danışmanlıktır, sorun odaklı bir süreçtir, sürekli olmayan bir ilişkidir. Danışmanlık faaliyeti, örgütsel sorunları tanımlamanın, nedenlerini ve çözümlerini araştırmanın yanı sıra organizasyona objektif bir üçüncü göz sağlar.

Süreç Danışmanlığı nedir?

Süreç danışmanlığı; Bireysel, kişilerarası, grup veya organizasyon düzeyinde gerçekleşebilir. Süreç danışmanlığında danışman, grup üyelerinin iletişim, liderlik, problem çözme, takip ve işbirliği gibi becerileri kazanmalarına yardımcı olur.

Danışmanlık sürecinde; belirlenen ortak hedef ve amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, grup ve bölümlerin birbirine bağlı olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Ayrıca, aynı sistem içinde paylaşılan değerler ve normlar, insanların birlikte hareket etmelerini gerektirir.

Mevcut sorunların nedenlerini ve çözümlerini belirlemek için müşteriler veya yöneticiler tarafından belirlenen süre içinde talep edilen ve danışmanların uzmanlıkları doğrultusunda çözüm alternatifleri önerdikleri bağımsız bir yardım sürecidir.

Danışmanlık faaliyetlerinde; Danışmanın rolünün ne olduğu, danışanın ve danışmanın birbirinden beklenti ve sorumluluklarının neler olduğu açıkça belirtilmelidir. Sürecin sağlıklı işlemesi için güven oluşturulması, fikir alışverişi ve müşteri ile danışman arasında işbirliği önemlidir.

Süreç Danışmanlığının Organizasyona Katkısı:

 • Örgüt yapısı ve örgütsel dizayn değişiklikleri,
 • Kişilerarası ilişkilerin dinamikleri,
 • İletişim yapısı ve kapsamı,
 • Liderlik tarzlarına ilişkin sorunlar,
 • Örgütsel, sosyal ve yerel sorunlarla ilgili grup problem çözümü,
 • Karar verme süreci,
 • İşgören tatmin ölçümleri,
 • Eğitim ve geliştirme,
 • Üretim, kalite kontrol dolayısıyla örgütsel etkinliği sağlama olarak sıralanabilir.

Yöneticiler, belirtilen organizasyon süreçlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmekten sorumludur. Örneğin, iletişim sürecinde yönetici, bilgi akışının yatay, dikey ve çapraz olarak gerçekleştiğinden ve gerekli bilgilerin gerekli biçimde iletildiğinden emin olmalıdır. Bir sorun olduğunda, süreci analiz etmek, sorunları tanımlamak, çözümler önermek, uygulamak ve geri bildirim sağlamak için dışarıdan bir danışman atanır. Bu danışmanlık süreci, kuruluştaki çeşitli sorunların araştırılması ve çözümlerinin belirlenmesini içerir.

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Kurumsallaşma Danışmanlığı, Bir tüzel kişiliğin insan faktörüne bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürmesini, geliştirmesini ve geliştirmesini sağlayan bir yönetim ve organizasyon yapısı oluşturma sürecidir. Bir işletme için kurumsallaşma, düşük maliyet, verimlilik, hız ve sürdürülebilirlik anlamına gelir.

Ortak Akıl Yönetim Danışmanlığı, uzman danışman kadrosuyla tüzel kişilere uygulamaya dayalı ve işletmenin gerçeklerini göz önünde bulundurarak Kurumsallaşma Danışmanlığı Hizmeti vermektedir.

Kurumsallaşmanın Avantajları

 • Kuruluş daha düzenli, dinamik ve sistemli çalışır,
 • İşletme rekabet etme gücünü artırır,
 • Kontrolü elde tutmak kolaylaşır,
 • Hata yapma azalarak minimuma düşer,
 • Hedeflerine ulaşmak kolaylaşır,
 • Yetki, denetim ve sorumluluklar açıktır,
 • İşveren ve yöneticiler için zaman daha verimli kullanılır,
 • Farklı bakış açılarını ortaya çıkartır,
 • Bütçe ve iş planları daha açıktır,
 • İşveren tarafı ve yönetici tarafı zamanı daha verimli kullanılır.

Türkiye’deki şirketlerin %95’i aile şirketidir. Aile işletmelerinin kurumsallaşması ekonominin istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetim ve Kurumsallaşma Danışmanlarımız Türkiye’deki aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecini açıklamaktadır.

Kurumsallaşma Danışmanı Ne İş Yapar?

Sektörü değiştirmeden işletmelerin veya şirketlerin temel amacı kesinlikle kurumsallaşmadır. Kurumsallaşma potansiyel müşteri tabanına da doğrudan güven verdiği için iş geliştirme, pazar oluşturma ve güven artırmada fayda sağlamaktadır. Tüm bunların yanı sıra kurumsallaşma, şirketlerin veya işletmelerin daha sistematik ve daha kaliteli bir profesyonel hizmet sunmalarına da destek olmaktadır. Bu noktada kurumsallaşma danışmanı ile çalışmak en pratik ve kalıcı çözüm olacak ve şirketinizi ileriye taşımaya hizmet edecektir.

Kurumsallaşmak Ne İşe Yarar?

Bir şirketin veya işletmenin kurumsal kimliğe sahip olması ve kurumsallaşmaya doğru ilerlemesi her anlamda faydalı olacaktır. Kurumsal Kimlik ve kurumsallaşma birbirini tamamlıyor gibi görünse de kurumsal kimlik kazanmak kurumsallaşmanın sadece bir adımıdır. Disiplin, özveri, sağlıklı ve dinamik düşünme bu sürecin tamamlanmasında en önemli kriterlerdir. Sonuç, iş planından performansa ve imaja kadar tüm süreçlerin iyileştirilmiş olmasıdır. Örneğin, özellikle aşağıdaki alanlarda çalışmanızı daha da ileriye taşıyacaktır;

 • Sistemli ve organizeli çalışmak
 • Rekabet gücünü arttırmak ve sektörde kalıcı olmak
 • Hata riskini en az seviyeye indirmek
 • Yetki ve sorumluluk ile yükselmek
 • Alıcılara güven vermek
 • Farklı bakış açıları ve yenilikler yakalamak
 • Üst yönetim kısmında zamanı iyi değerlendirmek

Kurumsallaşma Danışmanının Görevleri

Kurumsallaşma danışmanı, yukarıda listelenen sistemin kurulması ve sürdürülmesi için destek sağlar. Sürecin aşamalarına öncülük eder, örnek alır, gerekli eğitimleri düzenler, görünmez veya işletmeye özel ihtiyaçları belirler ve harekete geçer. Şirket veya işletme için büyük önem taşımaktadır.

Çünkü çalışanların işlerine daha bağlı olmalarını ve üretken olmalarını amaçlayan çalışmalara imza atarak şirket içinde sorumluluk duygusu yaratır. Aynı zamanda üst yönetim kısmında faydalı projelerin yapılmasını da destekler. Gerekli raporları Yönetim Kuruluna sunarak değişimin gerekli olduğu yerleri birlikte onaylar ve kurumsallaşma sürecini Ortak Akılla en üst düzeye çıkarır.

Yorum Yap