Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Danışmanlığı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Danışmanlığı

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Danışmanlığı, Transfer fiyatlandırması, malların satışı, hizmetlerin sağlanması veya fikri mülkiyetin devri gibi aralarındaki işlemlerle ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından oluşturulan fiyatlandırma düzenlemeleridir. Büyüklüğü ne olursa olsun, bugün büyük şirketlerin karşılaştığı en önemli uluslararası vergi sorunlarından biri haline geldi.

Küresel olarak, transfer fiyatlandırması, küresel vergi gelirlerinden pay almaya çalışan vergi idarelerinin dikkatini çekmiştir. 1994 Yılında sadece iki ülkede resmi transfer fiyatlandırması kuralları uygulanırken, bu sayı bugün 40’ın üzerine çıkmıştır. Uluslararası şirketler için transfer fiyatlandırması uygulamalarında zorluk riski hızla artmaktadır. Bu konuda gerekli standartları karşılayamayan şirketler için transfer fiyatlandırması uygulaması ile oluşturulacak ek vergi, faiz ve cezalar yüksek finansal maliyet riski taşımaktadır. Global Çözümler müşterileri;

Çifte vergilendirmenin önlenmesi, fiili vergi oranının önceden düşürülmesi, Hisse değerinin artırılması, Destekleyici bilgiler alanlarında faydalar sağlar.

Firmamız, Türkiye için çok yeni sayılan Transfer Fiyatlandırması düzenlemesi, uluslararası uygulamaları konusunda özel eğitim almış ve derin teknik bilgiye sahip uzman kadrosu ile; müşterilerine nedeniyle Transfer Fiyatlandırması uygulaması için karşılaşma, ve tanımlanan riskleri en aza indirmek için herhangi bir mali riskleri tanımlamak için; Şirketin süreç ve fonksiyon analizi çalışmaları, karşılaştırma özel veritabanı programları, vb kullanılarak yapılan çalışmalar. Piyasadaki yapısal ticari değişiklikler ve firmanın işlev veya organizasyon yapısındaki değişiklikler dikkate alınarak transfer fiyatlandırması stratejisinin gözden geçirilmesi. Eğer orada bir transfer fiyatlandırma politikası ile kurulan merkez ofisi yurt dışında, adaptasyon bu politikaların ve tanımlanmış yöntemlerin Türkiye’ye, Analiz şirketlerin mevcut transfer fiyatlandırması uygulamaları, belgeleri gözden geçirme süreci grup transfer fiyatlandırması uygulamaları, analizleri, risk, vergi Mükellefleri kim var hakkında tereddütleri yöntemi uygulanması, Hazırlık talebi için tayin yöntemi için belli bir dönem ve yönetim ön anlaşma süreci uygulamak için Yönetimi ile birlikte gerekli bilgi ve belgeler, Destek hizmetleri Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde ve her türlü transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarına ilişkin yargı aşamasında, geçmiş olanlara sunulacak “Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun hazırlanması alanlarında hizmet vermektedir.

Transfer Fiyatlandırması ve Örtülü Sermaye Danışmanlığı

Vergi gelirlerini korumak için Transfer Fiyatlandırması kuralları her geçen gün yargı mercileri tarafından daha çok kullanılmaktadır. Bu kurallar oldukça yeni olmasına rağmen hızla yayılmıştır. Çünkü Transfer Fiyatlandırması ile ilgili düzenlemesi olmayan ülkeler diğer ülkelere oranla vergi kaybına uğramaktadırlar. Bu bağlamda Transfer fiyatlandırması hem mükellefler için hem de vergi otoriteleri için son dönemde oldukça önemli bir konu olmuştur. 21 Haziran 2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Kurumlar Vergisi kanunu ile 01.01.2007 tarihinden başlamak üzere ülkemizde de Transfer Fiyatlandırması yöntemleri uygulamaya konmuştur.

Bu yöntemleri uygulamadaki başarısızlıklar hem çifte vergilendirme problemi yaratmakta hem de ciddi vergi cezalarını beraberinde getirmektedir.

Transfer fiyatlandırması mevzuatımıza göre, konuya ilişkin iki tür belgelendirme zorunluluğu mevcuttur. Bunlardan ilki, bağlı bulunulan vergi dairesine yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmesi gereken Transfer Fiyatlandırması Formu; diğeri ise beyannamenin verildiği tarihten itibaren hazır bulundurulması gereken yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporudur. Belgelendirmenin / raporlamanın amacı, mükelleflerin ilişkili kişileri ile işlemlerinde kullandıkları transfer fiyatlandırması yöntemleri hakkında ayrıntılı hesaplama ve analizleri gösteren bilgi ve belgeleri hazırlamak suretiyle, söz konusu işlemleri emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda yaptıklarını ispat edebilmeleridir.

Transfer fiyatlandırması mevzuatımızda geniş kapsamlı bir ilişkili kişi tanımı yapılmış olup, ilişkili kişinin belirlenmesinde sermaye veya oy ya da kar payı hakkına ilişkin herhangi bir kriter konmamıştır. Ayrıca, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin belgelendirilmesinde işlem tutarına ilişkin herhangi bir eşik tespit edilmemiştir.

Bu nedenlerle, mükelleflerin Transfer Fiyatlandırması Formunda ilişkili kişileri ve işlemleri hakkında tüm bilgilere yer vermeleri, ayrıca rapor hazırlamakla yükümlü oldukları ilişkili işlemlerinin tamamını Transfer Fiyatlandırması Raporunda açıklamaları ve analiz etmeleri gerekmektedir.

Yorum Yap