Vergi İstisna ve Arge İndirimleri Danışmanlığı

Vergi İstisna ve Arge İndirimleri Danışmanlığı

Vergi İstisna ve Arge İndirimleri Danışmanlığı, Ar-Ge ve Tasarım İndirimi kapsamında yapılan harcamaların %100’ü kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.

İlk Madde ve Malzeme Giderleri: Amortismana tabi tutulamayan her türlü birincil malzeme, yardımcı malzeme, işletme malzemesi, ara ürün, yedek parça, prototip ve maddi duran varlıkları kapsar.

Amortismanlar: Ar-Ge faaliyetleri kapsamında edinilen amortismanları kapsar. Ar-Ge dışındaki faaliyetlerde kullanılan makine ve ekipmanların amortismanı, ekipmanın Ar-Ge kapsamında kullanıldığı gün sayısına göre hesaplanır.

Personel Giderleri: FTE Ar-Ge veya Tasarım personeli sayısının %10’unu geçmemek üzere, gelir vergisi stopajı teşvik uygulaması kapsamındaki destek personelinin ücretleri ve bu nitelikteki giderler düşülmeye tabidir.

Genel Giderler: FTE Ar-Ge veya Tasarım personeli sayısının %10’unu geçmemek üzere, gelir vergisi stopajı teşvik uygulaması kapsamındaki destek personelinin ücretleri ve bu nitelikteki giderler düşülmeye tabidir.

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: İşletme dışındaki diğer yerli veya yabancı kurumlardan alınan normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere; Mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar, hukuki danışmanlık ve analiz hizmetleri için yapılan ödemeleri içerir. (Dışarıdan sağlanan hizmetler toplam harcamanın %50’sini geçemez)

Vergi, Resim ve Harçlar: Doğrudan Ar-Ge, inovasyon veya tasarım faaliyetlerinin yürütüldüğü taşınmazlar için ödenen vergi ve benzeri vergi, harç ve harçlar bu kapsamda indirim alır.

Ar-Ge Vergi Avantajı

Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge ile ilgili harcamalarınızın %100’ü olarak Ar-Ge indirimi yani Kurumlar Vergisi Matrahından indirim olarak uygulanacaktır.

Ar-Ge İndiriminin Devri: AR-GE yapılan şirket karda değilse indirim hakkı kaybolmaz bir sonraki YDO(yeniden değerleme oranında) arttırılarak devreder.

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: AR-GE ve destek personeline ödenen ücretlerin üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, doktoralı olanların %90’ı, diğerlerinin %80’i gelir vergisinden istisnadır.

Sigorta Primi Desteği (İşveren Hissesi): AR-GE projelerinde yer alan ve bu listede yer alan AR-GE personelinin yüzde onu kadar destek personelinin sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 2023 yılına kadar Hazine tarafından karşılanır.

Damga Vergisi Teşviki / İstisnası: 5746 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü AR-GE ve yenilik faaliyetiyle ilgili düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.

Ücretlerde Damga Vergisi Teşviki: Ücretlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisnadır.

31.12.2023 yılına kadar geçerlidir.

Ar-Ge İndiriminden Yararlanma Prosedürü

Başvuru değerlendirmesi, başvuru yapılan kamu kurum veya kuruluşun kendi mevzuatına göre yapılır.

Uluslararası Ar-Ge işbirliği programlarınca desteklenen Ar-Ge projelerinin teşvik unsurlarından yararlanabilmesi için;

  • Uluslararası programa yapılan proje başvurusu,
  • Başvurulan programa ait bilgiler,
  • Destek yazısı veya sözleşmesi,
  • Teşvikten yararlanacak işletmenin projedeki katkısını içeren bilgiler,

AG Audit Global olarak “Hibe Projeleri ve Devlet Destek Danışmanlığı” alanında Türkiye’nin en büyük ve en başarılı danışmanlık firmasıyız. 2007 Yılından bu yana 350’den fazla hibe projesi gerçekleştirdik. Müşterilerimize TÜBİTAK, Ar-Ge Merkezi, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, DTM İhracat Destekleri, Turquality Projelerinde danışmanlık hizmeti veriyor ve hibe desteklerinden yararlanmalarını sağlıyoruz. Danışmanlığımız, projenin başından sonuna kadar müşterimizle A’dan Z’ye yürümek şeklindedir:

  • Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.
  • Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.
  • Kabulden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.
    Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.

Projelerinizi birlikte kurgulamak ve başarı ile hayatta geçirmek için bizimle hemen iletişime geçiniz.

Kurumlar Vergisi İstisnası

4691 Sayılı Kanunun geçici 2nci maddesi uyarınca bölgede faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda elde edilen kazançların maddi olmayan hakların satışı, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanabilmek için ilgili mevzuat çerçevesinde patent veya eşdeğer bir belgeye bağlanarak tescil veya tescil edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, kazancı elde etmeye yönelik faaliyetler kapsamında yapılan nitelikli harcamaların toplam harcamalara oranına karşılık gelen kısım hariç tutulmuştur.

Görüldüğü üzere, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterenlere yönelik Ar-Ge faaliyetleri için indirim değil istisna öngörülmüştür. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerinden gelir elde edildiği sürece bu gelir kurumlar vergisinden muaf tutulabilir.

Yorum Yap